Tiêu chuẩn đầu ra của các sản phẩm sơn epoxy và sơn alkyd của Dota Paints được chứng nhận là sản phẩm đạt chuẩn và hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được quy định QCVN 16:2014/BXD