Ngoài ra tiêu chuẩn đo lường và kiểm định đầu ra của Dota Paints được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đo lường trong ngành sơn do tổng cục đo lường TP. HCM (QUATEST 3) thực hiện.